Wet- en regelgeving

Welke regels en plichten heeft Praktijk Baeten? 

Praktijk Baeten werkt volgens de beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG), de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), de Vereniging voor Gedragstherapie (VCGT), de Vereniging voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) en de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie (NVVS).

Praktijk Baeten, en dus Brigitte Baeten, is verplicht zich bij de uitoefening van haar beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor Psychotherapeuten en voor gz-psychologen en klinisch psychologen in de Beroepscode voor Psychologen (zie de informatie voor cliënten op www.lvvp.nl). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwalitewit, klachten en geschillen zorg), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht:

  • Brigitte Baeten is verplicht haar werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; zij mag geen misbruik maken van haar positie.
  • Alles wat u bespreekt in therapie wordt strikt vertrouwelijk behandeld conform de regels en afspraken over geheimhoudingsplicht in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de beroepscode voor psychotherapeuten (NVVP) en de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Alleen met uw schriftelijke toestemming informeert Praktijk Baeten derden, bijvoorbeeld uw huisarts of een bedrijfsarts die informatie opvraagt.
  • Brigitte Baeten is verplicht u te informeren over wat zij denkt dat er met u aan de hand is. Zij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling.
  • Praktijk Baeten bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.
  • Brigitte Baeten neemt deel aan de ROM-portal van de LVVP. Dit wordt bij een deel van de cliënten van Praktijk Baeten toegepast. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. De ROM-portal is een website met diverse vragenlijsten, die de therapeut kan gebruiken bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. Een van de vragenlijsten is een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt over de behandeling. Uw behandelaar kan u hierover nader informeren. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.

De wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is er om de kwaliteit van zorgverleners te waarborgen. De wet BIG bevat regels voor zorgverlening. De BIG wetgeving richt zich op de bevordering van de kwaliteit van zorgverlening en de bescherming van de positie en rechten van de cliënt. Verschillende beroepstitels, als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog, worden door deze wet beschermd. Deze titels mogen alleen gevoerd worden, als aan eisen van bekwaamheid en bevoegdheid is voldaan. Voor de vastgelegde beroepen is er een tuchtrechtspraak, waarin de zorgvuldigheid van zorg en goede beroepsuitoefening, kan worden getoetst. Website: BIG register. Brigitte Baeten is opgenomen in het BIG-register onder de nummers 09052303725 (gezondheidszorg- en klinisch psycholoog) en 29052303716 (psychotherapeut).

De kwaliteitswet (Wkkgz) beschrijft de plicht van de zorgverlener om verantwoorde zorg te leveren en garant te staan voor goede dienstverlening. Doeltreffendheid, doelmatigheid en cliëntgerichtheid van zorg zijn belangrijke doelen. Praktijk Baeten gebruikt, waar mogelijk, behandelwijzen die de wetenschappelijke toets kunnen weerstaan, zoals werkzame protocollen, standaarden, de GGZ richtlijnen en best practice methodieken. De afspraken en het behandelplan worden neergelegd in een behandelovereenkomst. Website: Wkkgz

De kwaliteit van zorg wordt bewaakt door bijscholing en intercollegiaal overleg. Hierbij gelden de richtlijnen zoals beschreven door de verschillende beroepsverenigingen als handleiding. Voor- en nametingen van het therapieverloop, intervisie en visitatie door een beroepsvereniging zijn kwaliteitsinstrumenten.

Brigitte Baeten neemt regelmatig deel aan intercollegiale toetsing in de vorm van intervisie en supervisie.

Een link naar het Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden kunt u vinden in de footer van deze website.
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Praktijk Baeten is wettelijk gehouden aan het gebruik van de Richtlijn Huiselijk Geweld. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld . Hiertoe is en meldcode ingericht, die u hier kunt vinden via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).  In de verordening AVG zijn de regels vastgelegd voor het registreren, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Een persoonsregistratie is een verzameling gegevens, ingericht volgens een bepaald systeem. De dossiervorming binnen Praktijk Baeten is een dergelijk systeem. Praktijk Baeten mag alleen die gegevens vastleggen, die voor het doel, zorgverlening, van belang zijn.

Scroll to top