Klachtenprocedure

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over Brigitte Baeten of de behandeling?

Brigitte Baeten streeft als vanzelfsprekend naar maatwerk en kwaliteit. Indien u toch een klacht zou hebben over persoon of behandeling dan is de eerste stap om samen in gesprek te gaan over uw klacht. Misverstand of miscommunicatie kan een oorzaak van een klacht zijn. Komt u er in een gesprek met haar niet uit, dan kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP of via het publiekrechtelijk tuchtrecht (wet BIG).

Scroll to top